Watumye igihugu gihinda agashitsi, uragisatagura: zibira ubunyenyagu bwaco, kuko kinyiganyiga.

ZABURI 60:2 Watumye igihugu gihinda agashitsi, uragisatagura: zibira ubunyenyagu bwaco,kuko kinyiganyiga.

Uhoraho akomeze aduhe umugisha utagabanije.

Hariho ibiboneka nk’ivyanyenyaguritse kuri wewe,reka dusabe Uhoraho ngo abikuzibirire,aguhe ayandi mateka masha.

Dusenge: Uhoraho rugira vyose, tugushimiye imbabazi zawe. Harira ivyaha vyacu vyose kubw’imbabazi zawe. Rwanirira abana bawe twese. Uhoraho shira abakwubaha kurutare rutanyiganyiga kugira ngo satani atadukomanga. Ni mw’izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen

Publicités