Arik’untega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje ata kibi atinya.

IMIGANI 1:32-33 Gukomantaza imitima kw’imburabwenge kuzozica, kand’ukugubwa neza kw’ibipfu kuzobihonya. Arik’untega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje ata kibi atinya.

Uhoraho aduhane umugisha ko aduhaye amajambo meza.

Tubonye imirwi itatu y’abantu:

1.imburabwenge

2.ibipfu

3. Utega ugutwi Uhoraho.

Twirabe imirwi turimwo muri iyo itatu. Nitwasanga tutumviye Uhoraho ngo tumutege ugutwi kandi tumugarukire, duce twihana twicîre bugufi, Uhoraho aratubabarira. Amen👏👏👏.

Dusenge: Uhoraho mukunzi mwiza tugushimiye imbabazi zawe wama utugirira. None garuka utubabarire,uharire ivyaha vyacu vyose. Babarira umuntu wese agukeneyeko imbabazi,babarira uburundi n’abarundi bose. Uduhe ukugubwa neza n’umugisha wawe. Udushoboze kumenya ibibereye,imbohe uzibohoze,abarenganywa ubarenganure, ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Publicités