Turirimbire hamwe indirimbo ya 186 : Jana Izina ry’Umwami Yesu aho uja hose, Take the Name of Jesus with you

1. Izina ry’ Umwami Yesu

Ni ryo ryokuremesha

Mu magorwa yawe yose,

Rijan’ ah’uja hose.

N’izina ryiza pe,

Baryizigire mw isi,

N’izina ryiza cane,

Barishime mw ijuru.

2. Ni hagir’ umunt’ ashimwa

W’ umunyacubahiro,

Naho yokirush’ abandi,

Yesu we n’ agaheta!

3. Izina ry’Umwami Yesu

Ni ryo nkinz’ ikomeye,

lyo Satan’ aguteye

Tabaza Yesu vuba.

4. Izina ry’Umwami Yesu

Rinter’ umunezero,

Kukw ankikij’ urukundo

Nzama ndamutazira.

5. Ni ryo ryampay’ ububasha

Bgo kunesh’ ivy’ iyi si,

Ryangobotoye mu buja,

Ndons’ umwidegemvyo pe.

6. Amavi yos’ apfukame

Kw izina ry’ Umukiza,

N’indimi zize zemere

Ko Yes’ar’Uhoraho.