13Ariko uwihangana akageza kwiherezo niwe azokizwa

Matayo24:13Ariko uwihangana akageza kwiherezo niwe azokizwa Irijambo rikurikira imburi Yesu Kirisito yariko aratanga!hari kumugabane wa Aziya mugihugu ça Isirayeri kumurwamukuru waco Yelusaremu

Yesu ahaciye yigisha yigendera abayuda bamwe baramwemera abandi baramurwanya.hagat’aho nkuko biri nuyumusi mukibano iwacu ntajambo imvukira igira mukarere ivukamwo KO Yesu rero yari yavutse mubwoko bwabayuda yari umuyuda(Umuyahudi) ntuvyari vyoroshe KO kuvugako ariwe mutsima w’ubugingo kndi KO ariwe Mana vyemerwa nabo bavukiye rimwe CG yasanze bariho .nibwo hagiye kuvamwo bamwe baramwemera abandi baramuhama.

Ijambo dufise niri ngo:ARIKO UWIHANGANA AGASHITSA KWIHEREZO AZOTABARWA

Yesu kumusaraba azira ivyaha vyacu yaragiriwe nabi.ndetse atarabambwa yaravumwe amate aratukwa(Yesaya53:4-6) ariko akomeza kwihangana

Uku kwihangana rero kwamuviriyemwo kuzurwa na Se ariwe Data Imana cane KO Yesu ubwiwe yari Imana.Ico kwibukwa nkuko Stéphanie’ Yohana Petero Matayo Luka Daniel Shaduraka Meshake na Abedinego bihanganye bagatabarwa bakabata mumuriro ntibashe muntambwe ntizibarye niko nawe ugiye gutabarwa kndi reka uhereye none Ubu nokugeza ibihe vyose ab’arivyo ngusabira nanje nisabira mwizina rya Yesu