Ntimukikame ngo mukurikire ivy’impfagusa bidashobora kugira ikimazi canke gukiza, kukw ar’ubusa.

1Samuel 12:21-22 Ntimukikame ngo mukurikire ivy’impfagusa bidashobora kugira ikimazi canke gukiza, kukw ar’ubusa. Uhoraho ntazoheba abantu biwe, kubw’izina ryiwe rikuru, kuko vyahimbaye Uhoraho kubagira abantu biwe yiharije. Alleluya, ntuve mu rutonde rw’Imana ntuve mu bikorwa vy’Imana wewe bandanya urugendo rwawe werekane vyukuri ko wakiriye Yesu Mwami nturabe ibiriko bigushikako guko utazosubira kubibona ukundi, Imana ntishobora kubikurekeramwo kandi uri mu bantu biwe yiharije, Alleluya, DUSENGE : Turagushimiye Mana Mushobora vyose Uri Imana yacu Uratizigamu ku murango no mw’ijoro n’ushimwe Mana Nyeninyoma, turakwinginze ushishikare kubana natwe turi abantu bawe wiharije ivyo vyose vyotuma izina ryawe rihambaye rirushirizaho guhabwa icubahiro ubiduhere ubuntu mw’Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu Amen.