Ijoro ry’uwo musi, Umwami Yesu amuhagarara hejuru, ati Humura; nk’uko wanshingiye intahe i Yerusalemu, ni k’ukwiye kuzonshingira intahe…

IVYAKOZWE N’INTUMWA 23:11 Ijoro ry’uwo musi, Umwami Yesu amuhagarara hejuru, ati Humura; nk’uko wanshingiye intahe i Yerusalemu, ni k’ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. Alleluyaaaa Ameen. Imana Iraguhumurije yewe mwene Data, Nkuko yahumurije Paulo, humura, urabe gusa ko uri mu ruhande rw’Imana, uyubahe, uyubahishe, uyikorere udatinya, guko ari Yo Ivuze ngo HUMURA muvyo uriko uracamwo vyose Iraje kandi Yesu Kristo Araje, Abereke ko yavuganye nawe, Alleluya. Turagushimiye Mana Yacu Wabanye natwe iri joro ivyari bibundiye ubugingo bwacu vyari vyinshi waturinze watuzigamye n’Ushimwe Data Wera ! Shishikara kutugirira neza uyu musi bize kumenyekana ko ari Wewe Mana Yacu Umwami w’Abami Kibirengeye Mwizigirwa Udahemukira abakwizigiye Icubahiro kirushirizeho kuba icawe ibihe vyose mw’Izina rya Yesu Kristo Amen