Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya: mutinye Iyiheza kwica umuntu, ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu

LUKA 12:5 Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya: mutinye Iyiheza kwica umuntu, ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ni koko, ndababwire, abe ari yo mutinya. Amen Bagenzi, ubu benshi bariko bakorera ivyaha mw’ibanga, bagatinya abantu ko bababona bakinyegeza abantu ngo ntibimenyekane, ariko ntibabona ko ivyo bariko barakora vyose Yesu Kristo abibona, wewe usambana gezaho, wewe wiba gezaho, urusaku inzigo ishari urwanko n’ibindi n’ibindi gezaho, uriko winyegeza abantu, ariko, Iyakuremye Iriko irakugenzura, Wewe ukibwira ivyawe umuntu, gezaho guko uyo n’umuntu buntu, mw’Ijuru hariyo Imana Idatetereza! Iyakuremye ibiriko biragushikira Irabibona Irabizi! Ba ariyo ujojera ivyawe vyose, Alleluya, Irashoboye, ni Kibirengeye, yitwa Ntihemuka, yitwa Mugiraneza, Alleluya. DUSENGE : Turagushimiye Mana yacu wabanye natwe waturinze watuzigamye n’Ushimwe, Shishikara Dawe Mwiza kutugirira neza nkuko wagiriye neza Yabesi ibiturusha n’ibitunaniza urabibona Turwanirire Ukoboko kwawe kugende kuturamira uturinde ikibi cose uduhe amahoro uduhe umugisha mw’Izina rya Yesu Kristo Amen.