Iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c’intoke zawe, N’ukwezi n’inyenyeri, ivyo waremye

ZABURI 8:3-4 Iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c’intoke zawe, N’ukwezi n’inyenyeri, ivyo waremye; Umuntu n’iki ah’ umwibuka, cank’umwana w’umuntu ah’umugendera? Alleluya. DUSENGE : Turagushimiye Mana Mushobora vyose Turagushimiye Wewe Uvyagiye ku Ntebe y’Icubahiro ugize neza Dawe Watwibutse Watugendereye imbabazi zawe zatubonetseho n’ushimwe turakwingize Ushishikare kudutwikiriza imbabazi zawe Uduhe umugisha utwagurire imbibe zacu ukuboko kwawe kugende kuturamira uturinde ivyago amagorwa n’amakuba uduhe amahoro uduhe umunezero mw’Izina rya Yesu Kristo Amen.