Ivyiza 12 vy’amasezerano ku gihugu cacu c’Uburundi

AMASESZERANO KU BURUNDI
Amasezerano ku gihugu c’Uburundi amaze imyaka irenga 20 avugwa cane mbere bamwe bakayahakana ngo ntabaho ni ikinyoma. Abandi barayemeza , bakayemeza kandi bakavuga yuko abaho bakongerako yuko agiye gusohozwa vuba.Muri iyi myaka itatu iheze hari inzozi, inyereko n’ubuhanuzi vyerekana yuko Isezerano ari ukuri kandi rigiye gusohora. N’abatahora bayemera, bakayemezwa n’Imana. Ntihabuze n’abandi bagomba kujuragiza abantu muvyerekeye isezerano ngo baryihererezeko maze bagira imigwi n’imihari yiyitirira iryo sezerano gushika naho bamwe biyimitse abandi bagakora inkinamico bise amaleta ngo y’abanyamasezerano!Kur’abo Imana yarababariye kenshi ijambo riri muri (Ivyakozwe n’Intumwa 5 : 36-39)
None iryo sezerano rigizwe n’iki?
Ab’Imana bari mu gihugu no mu mahanga mu mpande zine z’isi, bari mw’Ihanga ry’Imana- ABISEZERANO- barabegeranirije ivyo Imana Yehova yavuze vyose. Basanze iryo sezerano rigizwe n’Ivyiza 12 Uhoraho Imana yasezeraniye Ihanga ry’Abarundi navyo bikaba ari ibi:
1. Uhoraho Imana Yehovah, Imana ya Aburahamu yaratoranije Igihugu c’Uburundi n’Abarundi ngo bayibere Ihanga Ryera nkuko yari yaritoranirije ihanga rya Isirayeli.
2. Uhoraho Imana y’Ubushobozi yatoboye iriba ry’Agakiza, Umuvyuro n’Ikanguro mu Burundi aho n’abanyamahanga bazohora baza kurinywako. Abarundi bazotwara umuvyuro n’Ikanguro mu mahanga.
3. Igihugu c’Uburundi kizokwama kirongogwa n’uwo Uhoraho Imana yo mw’ijuru yirobanuriye ngo atunganirize Ihanga ryiwe. Ni ukuvuga yuko Umukuru w’igihugu azotegerezwa kuba uwubaha Imana cane.
4. Intwaro y’uBurundi bw’Isezerano ntizoba ari izi twaro zisanzwe nka Républicain, démocratique, théocratique, monarchique canke féodal ni ubundi buryo bwo gutegeka Imana yahishuriye abo yirobanuriye.
5. Uwatoranirijwe kurongora uBurundi azohora atwara nk’umwami, ni ukuvuga yorohewe kubera yuko abantu bazohinduka mu vyiyumviro, mu mvugo no mu ngeso. Nta migambwe , imihari canke imigwi yitwaje ibigwanisho izomugwanya.
6. Imbibe z’igihugu c’uBurundi bw’Isezerano zizaguka mu Mpwemu kubera agakiza n’ikanguro, intwaro nziza, ubutunzi, iterambere n’ubugwaneza Ihanga ry’Abarundi rizoba rifise.
7. Ubutaka bw’uBurundi buzovumugwa, isi ndimwa yimbuke, ifaranga rigire agaciro, impunzi zitahuke, abarundi babeho neza mbere n’abanyamahanga bipfuze kuza kuba mu gihugu c’Uburundi. Abarundi ni bitege ivyo vyiza vuba.
8. Mu Burundi hazoboneka ubutare n’ubundi butunzi nka Nikel, petrole buri mu butaka buzotuma Abarundi babaho neza, amabarabara ya kijambere, amagorofa maremare, ama gari yo kundarayi, indege mu kirere, ibitaro n’abaganga vya kijambere n’ibindi biranga abateye imbeye.
9. Urwanko n’amacakubiri y’amoko, imiryango, intara, imigambwe n’amadini, irementanya n’ububeshi bizozimangana Abarundi babeho mu mahoro, urukundo no gutinya Imana. Mbere n’abazungu bo mu mihingo yose y’isi bahurumbire kuza kubana n’Abarundi.
10. Uhoraho Imana Isumba Vyose yasutse Mpwemu w’ubwenge, ubumenyi n’ibitangaza mw’Ihanga ry’Abarundi ku buryo abarundi n’abanyamahanga bazotangazwa n’ibihakorekera. Abantu bazokizwa, bakire kuburyo n’uwapfuye ashobora kuzuka kubera ukwizera. Imana iradukunda cane hanga ry’Imana.
11. Iki Rundi ni ururimi rw’Ihanga ry’Imana, ururimi ruzokomera kw’isi n’abanyamahanga baziga kuruvuga. Kubera ivyo Imana yateguye muri iki gihe c’iherezo, ikirundi kizovugwa irya n’ino kw’isi.
12. Imbere yuko Isezerano rishika, abarundi bariko baraca mu magume y’ubwicanyi, impfu giturumbuka, ibisita, uruhungo, inzara n’ubukene, amagwara, ihamwa n’itotezwa kandi hariho abagiye kwimbugwa bicwe, ariko hanyuma yivyo Abarundi bazobera icitegererezo ciza amakungu.
Ibi tubabwiye bikuwe muri vyinshi cane vyatororokanijwe n’Ihanga ry’Imana, kuko rifise ibitabo vyinshi vyanditsemwo ivyo Imana yagiye irabarira abayo kuva kera. Ntimugahendeshwe utujambo twa banyamujiryanino, bishira hejuru ngo tubateshe kuguma kuco umwami Yesu yimanukiye gukora mu gihugu cacu. Umwami Yesu n’aganze i Burundi.Menya ukuri nakwo kuzoguha kwidegemvya Yohana 8:32.