Amasengesho y’Inkomezi y’Abarundi bose. Ugusenga kwo kwisonzesha kw’insi yose, 7 yo mu kwezi kw’7

Abarundi bose aho bari mu bumwe bwabo bwose no butandukane bwabo bwose; bahamagariwe n’Imana Uhoraho nyene amahanga kugira amasengesho y’amapfungo yo gusengera imitwaro itandukakanye no gusengera igihugu cacu c’Uburundi. Ihanga ry’Imana rizoguma ribibutsa iminsi n’amasaha y’amasengesho , urutonde n’inyifato y’amasesengesho kuri bose. Amadini, amashengero n’imigwi yose y’abemera Imana, abasenga mw’Izina rya Kristo Yesu n’abagomba ugutabagwa gushitse kw’igihugu cacu baratumiwe muri ayo masengesho yo kwitanga no guhamagara Imana vy’umwihariko.

Uragomba kuvugana n’umukozi w’Imana umusenzi w’umwinginzi? Uragomba kuja muri groupe y’Ihanga Ryera ry’Imana? Rondera nomero z’abakozi b’Imana.