INTAHE N’ANASHIMWE KUBWO IBITANGAZA IMANA IKORA.

Hanga ry’Imana namwe mwese musoma inkuru z’urugendo rw’Ihanga ry’Imana. Ibipfamatwi canke impumyi zirashobora kumenya yuko Uhoraho Imana yirongoreye Ihanga yirobanuriye kubwo ibitangaza agenda arakorera abari mu rugendo rugana Siyoni, igihugu c’isezerano.

Kubwo amasengesho yo kwisonzesha Ihanga Ryera ry’Imana rimazemo indwi ritanywa kandi ritarya, ibitangaza vyinshi vyarakoretse, indwara zarakize, amasezerano arashitswa, abantu benshi barahindukirira ukuri kandi Uhoraho Imana ariyerekana yuko atarindi hanga yatoranije.

Muntu uriko urajarajara mu migani y’abanyamadini, n’izindi mburakimazi bibaza yuko aribo bafise ukuri canke ugahendwa ngo Ihanga ririmwo aba na barira. Va ibuzimu uje ibuntu, wifatanye n’Ihanga ry’Imana ryataguye urugendo rutazosubira inyuma nkuko Imana irushingira intahe mugukora ibitangaza vy’utumiza. Uturorero tubiri muri ni kuri iyo foto. Mwihane kugira mwitege namwe ibitangaza vyanyu.

Umwami wacu Yesu Kristo abiheregwe icubahiro.

Uragomba kwumviriza intahe kuri radio isezerano? Rondera application y’Ihanga ry’Imana yitwa « ISEZERANO » canke utange whatapp yawe.

Amen, amen, amen!

http://www.abisezerano.com