Ibikogwa vyo kuvuga ubutumwa, kubatiza no kuramura intumwa za Yesu Kristo mw’Ihanga Ryera ry’Imana.

Nkuko umutumiro w’amasengesho w’iy’indwi tugira turangize waduhamagarira gusemerera kugira ngo abaremwe bose bihane kuko hari ico Uhoraho Imana igira yikorere mu bugingo bw’umwumwe wese no mu gihugu cacu, abana b’Imana bakomeje gukora umurimo wa Data mu mabohero, mu nkambi z’impunzi, mu gihugu no mu mahanga.

Abatatuzi batwita ngo turi umuhari ariko abatubonye batwita Ishengero rya Yesu Kristo-Ihanga Ryera ry’Imana. Tuguma dusemerera guhera hagati yacu muri twebwe, ntitube ikivange, abantu bose bezwe bahindukirire Imana kugira ngo tube Ihanga Ryera koko. Muntu wikurikiza Ihanga, muntu wishushanya, muntu winyegeza utaratahura neza umugambi w’Imana, ihane, witunganye wezwe maze dufadikanye urugendo.

Muri aya masengesho y’iyi ndwi twahamagariwe kandi kubatiza amahanga no kuramura intumwa za Yesu Kristo, ico gikogwa carakozwe aho mu gihugu abatari bake bihanye, abandi babatijwe eka n’abandi benshi baramuriwe kuba intumwa za Yesu Kristo. Imana yacu ihabwe icubahiro.

Tuzobandanya ibi bikogwa vyo kuzana intama kuri Yesu Kristo no kukangurira abarundi bose rya vugurugwa, umuvyuro n’ikanguro Uhoraho Imana yadusezeraniye. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire!