Ubuvugishwa bgarashitse aho haguye imvura nyinshi yahitanye abantu n’abantu.

Uhoraho Imana kugira ngo yemeze Abarundi bose yuko ari Imana ivuga kandi igashitsa, uretse n’ibi vy’imvura vyari vyavugishijwe bigashitswa atari kera. Irabire namwe ingene biriko biragenda mu gisagara ca Bujumbura.