Ishengero rya Yesu Kristo – Ihanga Ryera ry’Imana ku murindi

Aba-Kristo guhura bagasenga maze bagasangirira hamwe – Kumanyagura imitsima- ni umugenzo wo kuva kera ku ntumwa za Yesu Kristo. [Ivyakozwenintumw 2:42-46].
Kuvuga ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo mu gihugu cacu no mu mahanga niwo murimo Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga Ryera ry’Imana rikora ijoro n’umurango. Iyo mirimo ikurikirwa no kuramura intumwa, kwihanisha abanyavyaha, kubatiza no gukora ibikorwa vyose ku rutonde nk’uko Bibiliya, igitabo cahumetswe n’Uhoraho Imana, ibitegeka. Ni ivyo igikundiro abizera basangirira hamwe bahejeje canke bari ku mirimo y’Imana. Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga ry’Imana ryi Bujumbura.