Gutegura Imeza y’Umwami Yesu canke Isangira Ryera

      IMEZA Y’UMWAMI YESU CANKE ISANGIRA RYERA I GITEGA NA KARUSI

Imeza y’Umwami Yesu Kristo canke Isangra Ryera ryerekana urukundo rwagahebuza Uhoraho Imana yakunze abantu bayo. Isangira Ryera canke Imeza y’Umwami Yesu Kristo ni icibuco c’uko Umwami Yesu yitanze ku bgawe no kubganje. Yaritanze kugira ngo ababazwe, yicwe amanitswe ku musaraba, ahambge kandi azukane intsinzi ku caha n’urupfu maze atuzanire ukwidegemvya.

Ico gikorwa Umwami n’umukiza wacu yakoze, mw’Ihanga Ryera ry’Imana tucibuka kenshi gashoboka mu gutegura Imeza y’Umwami wacu YESU KRISTO. 

Ibintu bibiri nivyo dukoresha mw’Isangira Ryera: Umukate utambiye canke umutsima w’ingano utambiye ushushanya umubiri wa Yesu Kristo wakubaguwe, ugashishagurwa mu gihe kubambga; n’igikombe kirimwo umuvinyu utarimwo umwambiro gishushanya amaraso yiwe yasheshwe ku bgacu. Ivyo nivyo bikuru dukoresha mu gutegura Ameza y’Umwami mu mashengero yose ya Yesu Kristo-Ihanga Ryera ry’Imana. Kenshi dutanguza umubatizo hanyuma tugakurikizako Ifunguro Ryera. Ahandi Mpwemu Yera aradutegeka gutegura ayo meza.

Igihe Yesu Kristo yatembera hano kw’isi, yarateye igomwe kandi umubiri wiwe wari wuzuye inkomezi n’ubuzima busagutse. Nti yigeze agwara ahubgo yagenda arakiza ingwara ahantu hose ageze. Ariko ntiyaravye ico, yaratanze umubiri wiwe, abasirikare b’Abaroma barawushishagura, barawutobagura kandi barawutabagura gushika amanitswe ku giti c’umusaraba.

Aho ku musaraba, Uhoraho Imana yatoye ingwara zacu, ivyaha vyacu vyose n’ubube gito bgacu bgose abugereka kuri Yesu Kristo yarasanzwe ari intungane, umweranda kandi atagira agasembga; kugira ngo aturemurure ingwara n’urupfu biterwa n’ivyaha kugira twamane amagara meza muri uyu mubiri. Ni naco Bibiliya itubarira muri [Yesaya 53:5 na 1 Petero 2:24].

Muri [Luka 22:20], Yesu aratubgira yuko igikombe ari isezerano rishasha ry’amaraso yiwe. Intumwa Pawulo nawe aratwemeza yuko amaraso ya Yesu kristo azana guharirwa ivyaha [ Abikolosayi 1:14, na Abayefeso 1:7].

KUBERA IKI DUTUNGANYA IMEZA Y’UMWAMI

Uretse yuko twavutse ubga kabiri muri Kristo Yesu, Isangira Ryera rizana amagara meza yo mu mubiri no mu mutwe no kuramba kandi ni umuhezagiro ataco wo wugereranya. Burya Isangira Ryera ni inzira y’Imana yo gukiza imibiri n’imitima yacu. Mwari mubizi!

Muri rya joro, hamwe yari yagurishijwe bagira bamugfate, Yesu yasangiye n’intumwa ziwe ubga nyuma. Kubera yarazi yuko agomba gushitsa icamuzanye kw’isi co gucungura abantu mu kwitanga, yagenye yuko duhora tubikora kugira ngo tumwibuke mu gutegura Imeza yiwe [ Luka 22:19–20, na1 ABIKORINTO 11:24–25].

Urukundo rwiwe n’iryo bgirizwa canke icagezwe yaduhaye nico dushitsa mw’Isangira Ryera. Yesu Kristo yagomba yuko utibagira na gato yuko yashishaguwe, umubiri wiwe ugatabagurwa kandi ugatobagurwa kugira ngo umubiri wacu uzokwame ufise amagara meza. Ico kintu dutegerezwa ku gihagararira nk’ABERA kungira ngo ntihabe ingwara, ubukene n’impfu za giturumbuka muri twebge. Ni uburenganzira twahawe n’umucunguzi wacu. N’amaraso yiwe yasesetse kugira ngo duharirwe ivyaha vyacu. Igihe cose twegereye Imeza y’Umwami Yesu Kristo, tuba dutangaje ugukira no guharirwa kwacu gushika azogarutse. [1 Abikorinto 11:26].

Uyu munsi iyo duteguye ifunguro Ryera tukamanyagura umukate utambiye, tuba twatuye amagara meza aturuka k’Uhoraho muri uyu mubiri wacu usanzwe ari uwo gupfa. Kandi iyo tunywereye ku gikombe tuba twatuye yuko ivyaha vyacu vyababariwe tukagirwa ABERA kubgo amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso yiwe aduha kwegera intebe y’Imana dushize amanga iyo turiko turasenga, tumenya yuko Uhoraho Imana itwumva. [Hebrews 4:16]

Imbere yuko ufata ifunguro aryera, uribuka yuko isangira atari umugenzo canke ikimenyetso mugabo yuko ari umugisha ugira wakire. Uca ubanza kwisuzuma neza mu mutima wawe n’ingendo zawe zose ukabona gushima Imana Data yuko yatanze umwana wayo w’ikinege. Muratangura mu gafungura umukate mwatura yuko ingingo z’umubiri zose zikira, zisubirana zikaba nshansha mw’izina rya Yesu Kristo, maze mu gafungura umukate. Hanyuma hakurikira kunyera ku gikombe. Mubanza gushima Yesu Kristo ku maraso yiwe yasheshe kugira ngo atwoze ivyaha vyose, ubukene, uguturatura, ugukubagurwa muri k’ubu na kazoza. Mukatura yuko mwahindutse ivyaremwe bishasha, mwejejwe kandi muri abaraganwa na Kristo. Hanyu mu kanywera ku gikombe. Amen.

Amafoto y’Ivyakoretse muri iyi minsi muri izo ntara 2 mw’Ihanga ry’Imana.