Abantu benshi bariyima ubuzima bakiruka inyuma y’ubusa kandi muri Yesu Kristo ariho hari vyose

Si kubgo inkomemezi z’umuntu, si kubgo kugerageza kwicunguza ivyagezwe canke ukwikebagura mugabo ni kubgo ubuntu bg’Uhoraho Imana yatanze umwana wiwe w’ikinege kugira ngo uwumwizera wese akagenda nkuko shaka adapfa ahubgo ahabga ubugingo budashira. Hariho abagihagaze mugabo bamaze gupfa n’abandi bapfuye mugabo bazozukira kuronka ubugingo budashira. Ntube umuhombe mugenzi ni wakire Yesu Kristo wenyene uronke ubugingo. Amen!