Umubatizo w’Ishengero rya Yesu Kristo- Ihanga Ryera ry’Imana mu ntara y’a Gitega wuzuye munezero, ubuvugishwa n’ibitangaza wo kuwa 10/04/2021

UMUBATIZO W’ABIZERA MU GIHUGU COSE URABANDANYA- MUNTU UTARABATIZWA MURI YORODANI NTUTANGWE.

Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese mwumva ururimi rw’ikirundi, dukundire tubibutse yuko isi n’Ishengero ry’Imana biri mu bihe bidasanzwe. Nico gituma duhamagarira abaremwe bose gushitsa ukugororoka kwose. Uwutarizera Yesu Kristo kuba Umwami n’Umukiza wiwe abikore vuba bgango, uwutarabatizwa muri yorodani mu mazi menshi abatizwe neza, uwutaruzuzwa Mpwemu Yera yuzuzwe kuko turi mu rugendo rugana mw’ijuru.
Mwirinde inyigisho z’abihamagaye, ingurukizi n’abandi bacurika ukuri n’ibigirankana ni mwumvire abatoranijwe. Bantu muri mu ntara za Mwaro, Gitega na Muramvya mwipfuza ubufasha mu Mwami n’Umukiza Yesu Kristo muturondere kuri +257 69 04 05 14 tubashikeko.
Umami Yesu Kristo Yamamare!