Ikizamini kigira 7: Ni wishure utwo tubazo 5 uheze uturungikire inyishu.

IKIZAMINI C’UTUBAZO DUTANU KIGIRA INDWI
UhorahoImanayacu niImanairagombayukotumenya ukurikwuzuyekugirango tureke kugendera mu mwiza w’umuzitanya wasutswe mw’ishengero ry’Imana n’inyigisho z’ibinyoma ziva mu madini yagiye arasukiranya ijambo ry’ukuri n’ivyiyumviro vy’igipagani. Harageze yuko abana b’Imana bamenya ukuri kwose. Ni muri iyo ntumbero Mpwemu Yera akomeza kuduha utunbazo two kwishura kugira ngo duhagarare ku kuri kwa Bibiliya kwonyene.

 1. IYOUMUNTUAPFUYEAJANWA:
  a) Mw’IPURUGATORI kugira ngo ategurwe.
  b) Mu muriro udahera ntarundi rubanza iyo ari umunyavyaha. c) Mw’ivu akarindira izuka ry’abapfuye iyo ari umugororotsi. d) Mw’IPARADIZO iyo ari umugororotsi.
 2. IYO DUSENGA DUSHOBORA KWIFASHISHA:
  a) Isanamu ya bikira Mariya canke Umusaraba.
  b) Izina rya Yesu Kristo ryonyene.
  c) Aberanda bakoreye Imana muri kahise.
  d) Kwisonzesha, kwikebagura no kwikubita mu gikaraza.
 3. UHORAHO IMANA YASHIZEHO ISHENGERO KUGIRA NGO:
  a) Riduze ibendera ry’ivyagezwe gusa.
  b) Ribe umuryango w’abubaha Imana bakwize n’ishimwe ryayo c) Ritoze ibigiracumi n’amashikanwa bateze imbere imirimo yabo d) Rigwire, rigasare kandi rikwire isi yose.
 4. UBUVUGISHWA N’UBUHANUZI BUVANGIRWA IYO :
  a) Umuvugishwa atanditse ivyo yeretswe canke ngo avyiyibutse.
  b) Umuvugishwa atishimikije Ivyanditse Vyera ngo yemeze abantu.
  c) Umuvugishwa agomba yuko ivyiyumviro vyiwe vyemerwa n’abantu d) Imana yavuze maze umuvugishwa ntabiyungurure.
 5. KUGIRANGOIGIHUGUC’UBURUNDIKIBEAGAHOREHARAKWIRIYE:
  a) Ivyagezwe biremereye nk’amabuye bigondoza bose.
  b) Umuvyuro n’ikanguro mu mitima no mu bindi bisata.
  c) Infashanyo mva makungu nyinshi zo guteza imbere Abarundi bose. d) Ibikorwa rusangi iminsi yose n’amatagisi ku kintu cose.

2 commentaires sur “Ikizamini kigira 7: Ni wishure utwo tubazo 5 uheze uturungikire inyishu.

Les commentaires sont fermés.