Inyishu z’ikizaini kigira indwi

INYISHU Z’IKIZAMINI KIGIRA INDWI
Uhoraho Imana yacu ni Imana, iragomba yuko tumenya ukuri kwuzuye kugira ngo tureke kugendera mu mwiza w’umuzitanya wasutswe mw’ishengero ry’Imana n’inyigisho z’ibinyoma ziva mu madini yagiye arasukiranya ijambo ry’ukuri n’ivyiyumviro vy’igipagani. Harageze yuko abana b’Imana bamenya ukuri kwose. Ni muri iyo ntumbero Mpwemu Yera akomeza kuduha utunbazo two kwishura kugira ngo duhagarare ku kuri kwa Bibiliya kwonyene.

 1. IYOUMUNTUAPFUYEAJANWA:
  a) Mw’IPURUGATORI kugira ngo ategurwe.
  b) Mu muriro udahera ntarundi rubanza iyo ari umunyavyaha. c) Mw’ivu akarindira izuka ry’abapfuye iyo ari umugororotsi. d) Mw’IPARADIZO iyo ari umugororotsi.
  Inyishu yukuri ni(d) nkuko muri [Luka 23 :43] habivuga uko Yesu Kristo yishuye cagisuma gihejeje kwihana kumusaraba. Yamubariye ati : « Ndakubariye ukuri uyu munsi nyene tuzoba turi kumwe mw’iparadizo » Mwomenya neza ko atakindi kibanza c’ukuri kigenewe abera b’Imana kuko hataragera ko twinjira muri wa Murwa Wera twasezeranirwa n’Imana imva z’abera batwitangiye imbere zitarugururwa ngo dusanganire Yesu Kristo mu bicu [1 Abitesalonike 4 :16-17] Inyigisho zigishwa n’amadini zivuga yuko umuntu aca mwi Purugatori akababazwa mbere bakabusengera bamutangira n’impongano y’ivyaha vyiwe ni ikinyoma cambaye ubusa. Ntaho vyanditse muri Bibiliya Yera kandi na Mpwemu w’Imana aravyemeza avyeruye yuko ari inyigisho zizimiza abantu b’Imana. Murakwiriye gusohoka mu madini mwene ayo yigisha ibinyoma. Nta purugatori ibaho rero nkuko babivuga. Twese turazi yuko hari umuriro wateguriwe abanyakibi gusa base kuvavanura n’ivyaha [Mariko 9 :43-49 na Luka 16 :23]Iyo nyanja yaka umuriro ni ugukora uburyo bgose tugashikura satani abantu agomba kuyitwaramwo, bagakira.
 2. IYO DUSENGA DUSHOBORA KWIFASHISHA :
  a) Isanamu ya bikira Mariya canke Umusaraba.
  b) Izina rya Yesu Kristo ryonyene.
  c) Aberanda bakoreye Imana muri kahise.
  d) Kwisonzesha, kwikebagura no kwikubita mu gikaraza.
  Iyo dusenga tubikora mw’Izina rya Yesu Kristo. Inyishu rero y’ukuri ni(b). Nkuko Yesu Kristo yavyivugiye ubwiwe muri [Yohana 14:14 na16:23] ati : Ico muzosaba cose mw’izina ryanje nzogikora » Kanatsinda ugiye kuraba intumwa za Yesu zatwitangiye imbere ivyo zakora vyose zabikora mw ‘izina rya Yesu Kristo. Babatiza kandi basenga mw’Izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu agiye gutandukana n’abigishwa biwe ,yarabihanije kutaja ku mirimo batarahabwa.
  Mpwemu Yera kuko niwe yategerezwa kubaha urutonde. Kandi yarabitomoye neza muri [Yohana 16 :13] yuko uwo Mpwemu Yera ariwe ategerezwa gutanga urutonde mukubarongora akabashitsa ku kugororoka kwose. Rero Mpwemu Yera aho yururukiye ku musi wa Pentekote niho baciye bahabwa urutonde n’ubushizi bg’amanga yo kwemanga imbere yamahanga yose iryo zina risumba ayandi mazina yose mwi’si no mwijuru ariryo zina rya Yesu Kristo. Abakoresha amazina y’abantu bapfuye, amasanamu, amazi, imisaraba, amatara, amashapure, n’utundi tugenegene ntibasenga mu kuri nkuko ijambo ry’Imana ribitwigisha. Ivyabaye ku ntumwa bikwiriye kutubera akarorero kugira tubashe kugendera mu rutonde rwiza rw’Imana [1 Ab’ikorinto 10 :1-13]
 3. UHORAHO IMANA YASHIZEHO ISHENGERO KUGIRA NGO:
  a) Riduze ibendera ry’ivyagezwe gusa.
  b) Ribe umuryango w’abubaha Imana bakwize n’ishimwe ryayo c) Ritoze ibigiracumi n’amashikanwa bateze imbere imirimo yabo d) Rigwire, rigasare kandi rikwire isi yose.
  Twishimikije irijambo ryo muri [1petero 2:9] ritwereka neza abo turi nico twahamagariwe. Duca tubona neza ko inyishu y’ukuri ko ari (b). Nkatwebwe abantu twamenye Imana koko dutegerezwa kuba umuryango wubaha kandi ukubahisha Imana, tukamenyana, tukagenderaniranira, tukababarana mugusengeranira kugira duheshe ishimwe Data yadutoranije. Erega burya na satani arakwiriye kumenya yuko turi abana b’Imana Isumba vyose kandi yuko dufise urunani. Twaremwe kugira ngo twame tuduza amashimwe nkuko na Dawidi mu mazaburi yiwe yahora abikora. [Yesaya 43:7] hatubgira yuko umuntu wese yitirirwa izina ry’Imana, uwo yaremere icubahiro cayo, yaramubumvye, mbere yaramuremye. Kandi burya Imana yatoranije Ihanga ryayo kugira ngo rikwize amashimwe yayo. “Ariko mweho mur’ ubgoko bgatoranijwe, mukoranije kuba abami n’abaherezi, mur’ ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry’Iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. “[1 Petero 2:9]
 4. UBUVUGISHWA N’UBUHANUZI BUVANGIRWA IYO :
  a) Umuvugishwa atanditse ivyo yeretswe canke ngo avyiyibutse.
  b) Umuvugishwa atishimikije Ivyanditse Vyera ngo yemeze abantu.
  c) Umuvugishwa agomba yuko ivyiyumviro vyiwe vyemerwa n’abantu d) Imana yavuze maze umuvugishwa ntabiyungurure
  Inyishu y’ukuri ni (c) kubera ubuvugishwa buvangirwa iyo umuvugishwa ashizemwo ivyiwe ivyiyumviro vyiwe, amarangamutma yiwe canke satani akamushiririramwo ivyiwe canke naho se akavugishwa kugira anezereze abantu. Iyo rero ashizemwo ivyiyumviro vyiwe canke satani akamuvangira, asanga
  yavuze ibiteye kubiri n’ijambo ry’Imana. Nkubu Uhoraho Imana avuze iti bgira abantu banje bareke kugenda bambaye ubusa: impuzu ngufi, utubindo, impuzu zibonerana iziberekana ubgambure bgabo n’ibindi; naho atamurongo wa Bibiliya yishimikiza, ukuri kuba ari ukuri kandi ntikuza gutera kubiri na Bibiliya, vyose ni ijambo ry’Imana. Nkuko twabivuze, uretse ivyanditswe muri Bibiliya, n’itegeko Mpwemu Yera atanze kw’ihanga ry’Imana kiba ari icagezwe. [Ivyahishuriwe Yohana 22:7 na 1Yohana 5:3]
 5. KUGIRANGOIGIHUGUC’UBURUNDIKIBEAGAHOREHARAKWIRIYE:
  a) Ivyagezwe biremereye nk’amabuye bigondoza bose.
  b) Umuvyuro n’ikanguro mu mitima no mu bindi bisata.
  c) Infashanyo mva makungu nyinshi zo guteza imbere Abarundi bose. d) Ibikorwa rusangi iminsi yose n’amatagisi ku kintu cose.
  Kugira ngo igihugu cacu ciza c’Uburundi kibe agahore, abantu bose baronke ivyo bafungura vyiza n’ivyo batanga, baronke uburaro bgiza, amabarabara meza, ivyambarwa vyisa, ibitaro n’abaganga benshi b’ubuhinga bga none, abantu bagire amahoro y’umusesekara gushika naho ata wokwicura kwicwa, kurya uburozi, gukubabugrwa, kurenganywa canke guhunga; harakwiriye kuba umuvyuro n’ikanguro mu mitima y’abantu muvyo impwemu, ugukundana, ubutungane, ubutunzi, ibikorwa n’ibindi bisata vy’ubuzima bg’igihugu. Rero kuri iki kibazo inyishu ni (b).
  Tugiye mu mubiri, turabo yuko ibihugu vyose vyateye imbere muvyo agateka ka zina muntu, muvyo ubutunzi no muvyo ubumenyi, ivyiyumviyo vy’abantu vyabanje guhinduka baca bahindura ingendo. Umuvyuro n’ikanguro wabaye kwivyukiranyaibibi vyabagumiza mu kutabona no kutagira ico bakoze. Abarundi turakwiriye rero guhindura ivyiyumviro n’ingendo kugira ngo duhindure igihugu cacu.
  Twihweje neza ibibazo vyose biri mu gihugu cacu c’Uburundi dusanga vyose bitumwa nuko abanyavyaha ari benshi mu gihugu n’abiyita ngo barasenga ugasanga basenga babangikanije. Twebwe twamenye Imana ni twebwe twari dukwiriye kubera akarorero keza abandi mu kwitwara nkuko ijambo ry’imana rivuga kugira benshi bahindukirire Imana. Ivyaha biranduranywe n’imizi mu gihugu, ntakabuza yuko kitazoca kiba agahore. Yesu Kristo niwe yavuze ngo ni twe turi amatara n’umuco w’isi [Matayo 5: 1]. Rero umwe wese aca yumva ko hakenewe umuvyuro nikanguro kugira twese nk’abamenye Imana tuyubahe n’abandi batarayimenya batwogereko.
  Turashimiye bimwe vyivuye ku mutima abantu bose babandaya kwishura utu tubazo Mpwemu w’Imana akomeza kuturungikira ngo twige.
  WWW.ABISEZERANO.COMIHANGARYIMANA@GMAIL.COMMOBAPP:ISEZERANO TEL+25761404181