Akamwemwe n’amashimwe kubakurikiranye inyigisho za Mpwemu Yera hanyuma bagakora Ibibazo baronkejwe umutsindo

Ihanga Ryera ry’Imana ryatunganije inyigisho za Mpwemu Yera hanyuma dukoresha n’utubazo. Benshi bamenye baronkejwe impapuro z’umutsindo zo kurangiza umwaka w’Ishure. Ni akamwemwe iyo bari kw’isi hose twese dushima Imana.