Hasigaye iminsi 10 gusa ngo dukomvomvoze YERIKO.

https://chat.whatsapp.com/DRPMVwH220TKiDIAgDbo4b

Kanda kuri ico kiraro kugira ngo winjire mu gicaniro c’amasengesho y’Ihanga Ryera ry’Imana kuko hasigaye iminsi icumi gusa ngo inzitiro zi YERIKO zikimvomvoke. Ifatanye n’abera bo kw’isi yose muri uwo muhamagaro wa Mpwemu Yera uzane n’imitwaro yawe yose.