Ubutumwa abera barungikiwe n’ijuru bg’abamatayika batatu.

IVYAVUYE KU MUSOZI W’AMASENGESHO 25-12-21

Mu gihe abantu benshi bari mu minsi mikuru irangiza umwaka wa 2021, Abinginzi b’Ihanga Ryera ry’Imana bo bariko barasengera imitwaro itandukanye harimwo no gusengera uburunzi abana bato, abavyeyi bibungenze, n’iyindi mitandukanye. Kubera yuko mu mpera y’umwaka satani agira iminsi mikuru irangiza umwaka asaba amaraso y’abana, abakenyezi nabandi benshi, amaraso ya benshi araseseka. Ayo maraso atunga abanyakuzimu aseseka bivuye ku ntambara, ubgicanyi butandukanye, impanuka zo mw’ibarabara, uburozi butandukanye n’agahimbo ka bamwe. Abera bari ku musozi w’amasengesho bariko baratakambira Uhoraho Imana mu gusengera Ishengero ry’Umwami n’Umukiza Yesu Kristo riri mw’isi, basengera abera bose bari muri iy’isi kandi banasengera amasezerano y’igihugu cacu c’Uburundi. Niho bahabga ijambo batari biteze. Umwe mu bari bakiri imuhira yaryamye mu gitanda ngo asinzire gato, maze aca ahabga inyishu yururutse ivuye mw’ijuru. Yikomye aca ayisangiza abandi. Yahawe amajambo atomoye cane yo mu [IVYAHISHURIWE YOHANA 14:1-20]
Hururutse ihishurirwa kuri aya majambo ahambaye kandi umwe wese asabga kuyasoma no kuyuzanga kuko ishirwa mu ngiro ryayo rigiye kuboka kuro bose.
1 Kandi mbona Umwagazi w’Intama, ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n’abantu ibihumbi ijana na mirongwine na bine, bafise izina ryiwe n’izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. 2 Numva ijwi rivuye mw ijuru, nk’iry’ amazi menshi asuma, kandi nk’iry’ inkuba ituragara cane: kand’ iryo jwi numvise ryari rimeze nk’iry’ abacuraranzi bacuraranga inanga zabo. 3 Baririmbira indirimbo nsha imbere ya ya ntebe y’ubgami, n’imbere ya vya binyabugingo bine na ba bakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe ibihumbi ijana na mirongwine na bine, bacunguwe ngo bakurwe mw isi. 4 Abo ni bo batandujwe n’icitwa umugore, kuko babaye nk’inkumi. Abo ni bo bakurikira wa Mwagazi ah’ aja hose. Abo bacunguwe mu bantu, kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa Mwagazi. 5 Kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemw’ ikinyoma: nta gasembga bagira.
Yohana yerekwa abamarayika batatu
6 Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bgiza butazoshira bgo kubarira ababa kw isi n’amahanga yose n’imiryango yose n’indimi zose n’amoko yose. 7 Avuga n’ijwi rirenga, ati Mwubahe Imana, muyihimbaze, kukw igihe c’amateka yayo gishitse, musenge iyaremye ijuru n’isi n’ikiyaga n’amasoko y’amazi.
8 Umumarayika wundi wa kabiri akurikirirako, ati Kirakomvomvotse, kirakomvomvotse, Babuloni, ca gisagara gihambaye, cateretse amahanga yose vino ni yo burake bg’ubushakanyi bgaco.
9 Umumarayika wundi wa gatatu akurikirirako, avuga n’ijwi rirenga, ati Ni hagira umuntu asenga ca gikoko n’igishushanyo caco, akemera gushirwakw ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, 10 uwo na we azonywa kuri vino, ni yo burake bg’Imana, yiteguwe idafunguye mu gakarabo k’uburake bgayo. Kand’ azobabarizwa n’umuriro n’amazuku imbere y’abamarayika bera n’imbere ya wa Mwagazi. 11 Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mw ijoro, abasenze ca gikoko n’igishushanyo caco, umuntu wese yemeye gushirwakw ikimenyetso c’izina ryaco. 12 Aho ni ho ukwihangana kw’abera guserukira, bitondera ivyagezwe n’Imana n’ukwizera Yesu.
13 Numva ijwi rivuye mw ijuru rimbgira, rit’ Andika, ut’ Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi Mpwemu aravuga, at’ Ego me, ngo baruhuke ubutame bgabo, kukw ibikorwa vyabo bijana na bo bibakurikiye.
Yohana yerekwa isi yimburwa
14 Kandi mbona igicu cera; no kuri kino gicu ukivyagiyeko, asa n’Umwana w’umuntu, yambaye igitsibo c’izahabu mu mutwe, kand’ afise umuhoro ukarishe mu kuboko. 15 Umumarayika wundi ava mu rusengero, asemerera n’ijwi rirenga, abgira uvyagiye kur’ ico gicu, ati N’urungike umuhoro wawe, wimbure, kukw iyimbura rishitse, kand’ ivyimburwa vyo mw isi vyumye. 16 Uvyagiye ku gicu arekurira umuhoro wiwe mw isi, isi irimburwa.
17 Umumarayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mw ijuru, na we nyene afise umuhoro ukarishe. 18 Umumarayika wundi ava ku gicaniro, ni we aganza umuriro, asemerera n’ijwi rirenga, abarira ufise umuhoro ukarishe, ati Rungika umuhoro wawe ukarishe, uce inzabibu zo ku muzabibu w’isi, kukw inzabibu zawo zirungurije. 19 Umumarayika arekurira umuhoro wiwe mw isi, aca inzabibu z’umuzabibu w’isi, aziterera mu bgato bunini bg’ukuraka kw’Imana. 20 Ubgo bgato buganishirizwamw’ ibirenge inyuma ya ca gisagara, amaraso ava mu bgato, ashitsa stadiyo r igihumbi n’amajana atandatu, agera ku mijiginya y’amafarasi.
UMWAMI YESU KRISTO YAMAMARE!