Twinjiye muri vya bihe vyo gushima Uhoraho Imana. Rungika amashimwe yawe.

ABERA BOSE BINJIYE MU MINSI Y’AMASHIMWE, NAWE NTUTANGWE NO KUDUZA AMASHIMWE YAWE KURI RADIO TÉLÉVISION ISEZERANO

Turi w’Ihanga Ryera ry’Imana, Abera, Abatoranijwe, Abisezerano. Satani n’abadayimoni baratwumva bakadegedwa. Twahawe ububasha bgo kubahonyora ku gakanu. Ibikoresho vya satani n’abadayimoni biratubona bikadedemba, bagakuga kandi arabantu kuko twasizwe amavuta n’Uhorako Imana yo kuganza.
Abarozi batubonye baramiramitwa bagakubita urutoke imigabo yabo ikaba impfabusa kuko turiko uburinzi bg’amaraso Yesu Kristo yavuye ku musaraba.
Ihanga Ryera ry’Imana rikwiragiye mu gihugu cacu cose n’ahandi hose kw’isi kandi riri mu rugendo. Vuba cane rigiye gusagaza mu gihugu c’Isezerano, ritware ubutumwa bgiza bga Yesu Kristo kw’isi yose. Mbega umunezero wo gutwara ivugururwa, umuvyuro n’ikanguro!!!
Turi mu bihe birangiza umwaka wa 2021 tugira ngo twinjire muri 2022. Ni igihe co gushimira Uhoraho Imana yacu yuko ari ntahemuka. Yaturinze nk’uko irinda ururimi hagati y’amenyo arukukije impande zose.
Turi mu bihe vyo gushima umurongozi wacu, kizigenza wacu Yesu Kristo kuko yaturenganije ibikomeye. Yaturungikiye Mpwemu Yera aduhishurira amabanga ahambaye. Yatweretse ibihishije n’ivyikinze. Umwami n’Umukiza wacu Yesu Kristo aragahezagirwa. Yaturenganishije mu bunyerere no mumahwa. Twaciye mu mabuye no mubihanda no mu bikoko vy’inkazi, twaduze imisozi tumanuka iyindi. Twajabutse inzuzi n’ibiyaga, duca mu miriro no mu bugaragwa none ehe raba agire atwambutse Yorodani. Ni nde atoshima ga yemwe!!!
Rungika amashimwe yawe kuri izo nomero zikurikira aheze asamirane kuri Radio Télévision Isezerano Internationale:
+1605 400 5580
+257 69 04 05 14
+257 69 10 81 30
+251 94 084 6357
+256 706 913636
+257 61 40 41 81
Umwami Yesu Kristo yamamare!