Wame wibuka kuririmba ishimwe ry’Uhoraho muri vyose.

WAME WIBUKA KURIRIMBA UBGIZA BG’UHORAHO IMANA MURI VYOSE.

Kenshi na kenshi iyo turavye hirya no hino tubona ibibi gusa. Uriko urumviriza amakuru y’irya nino canke usoma amakuru atandukanye, ni ibibi gusa bivurya irya n’ino. Ariko muri vyose wamane amashimwe.
Abavugabutumwa batandukanye n’abahanuzi bo hirya no hino bose bavuga ibibi bigiye gushika ahantu hose kw’isi. Ariko wese uze wamane amashimwe mu kanwa kawe.
Uko biri kwose wame wibuka kuririmba ishimwe ry’Uhoraho Imana ibihe vyose. Ushime naho woba waraye ubusa, naho woba urwaye canke urwaje, naho woba uri mu ntambara canke ibindi bihe bitoroshe wibuke ushime Imana.
Umukozi w’Imana Yobu yatubereye akarorero aho atigeze ashaya k’Uhoraho Imana yiwe. [Job 1:22]
Vyoshika abantu bagahimbaza umwaka mushasha bari mu mbarira n’ikigandaro ariko ntibikazane ukwidodombera Uhoraho Imana. Ni ukwibuka kwama tuyishima muri vyose. [Zaburi 95:1-5]
Mu gihe wo kwumva mu mutima wawe ata ndirimbo ihadudubiriza, tora igitabo c’indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu gihe utumva indirimbo yo mu gitabo igukora ku mutima, soma kandi uririmbe amazaburi wongereko ama kolasi. Mwene ubu butumwa ariyizi kandi arabutahura.
Umwami Yesu Kristo yamamare!