Muragabe muhagarare neza mu gakiza kuko wa murwanizi yaje kubacamwo ibice.

IGABISHWA KU BAKOZI B’IMANA AHO BAHEREREYE HOSE.

Muramenyeshejwe yuko wa murwanizi ameze nk’intambge iguma irondera ico irotsa. Satani akuma ahindura imikenyuro ku mwanya ku mwanya. Amashengero menshi yarayaretse arugurura kandi arakora ku mugaragaro mugabo ayasikamwo uruvange, abantu bakurikira ibirori, ivyuma n’umuziki, inyubako n’ibitangaza maze abibagiza ukuri kw’ijambo ry’Imana no kurihengera. Benshi bibaza yuko bariko baraja mw’ijuru kandi baramaze gutandukana n’Imana.
Mw’Ihanga Ryera ry’Imana- Ishengero rya Yesu Kristo, twaririnze ibisamamaza biri mu madini n’amashengero ari hano kw’isi kugira ngo tugere ikirenge muca Yesu Kristo n’intumwa ziwe, ivyo ntivyoroheye abatutabisha amaso kandi vyateye satani rya shavu riniga.
Ubu yaturungitsemwo abadayimoni baduze ari injojo kugira ngo batere uruhagarara mu kuvangira ibikoresho no guteza ibice. Ariko turazi yuko yamaze gutsindwa mw’izina rya Yesu Kristo. Mwibange umuntu wese yozana kwinubana, kwitandukanya no kudendebukirwa. Muzomusengere kugira ngo ubugombe bg’Imana bumushikeko.
Umuntu wese aho ari hose yame yisengera kandi asengera abera bose.
Umwami Yesu yamamare!