Ivyavuye ku musozi w’amasengesho: Imburi y’ibihe bigoye.

IVYAVUYE KU MUSOZI W’AMASENGESHO KURI UYU WA 31/01/2022
Hanga Ryera ry’Imana namwe mwese bakunzi b’umusaraba. Uhoraho Imana yacu akomeza kugendera ibicaniro vy’Abera abakomeza kandi abahishurira ibihe bigoye biri imbere. Igihe abana b’Imana bari bakoranye basenga, Mpwemu Yera yururutse ahishura ibintu bikomeye atubgira ku bisangiza bene Data bandi kandi ngo twese tubizirikane. Some aya majambo yo muri: [Ezekiyeli 7 :1-27] muheze muyuzangeko. Reka dusomere hamwe ngaha [Malaki 4 :1-3].
(1) Ehe raba umunsi uraje waka nk’itanure; abibone bose n’inkozi zikibi zose bazoba ibishingwe; kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Nta n’agashitsi canke agashami bazobasigarana.
(2) Ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry’ubugororotsi rizobarasira, rifise ugukiza mu mababa yaryo. Maze muzosohoka mukina amatavu nk’inyana zivuye mu ruhongore.
(3) kandi muzosiribanga abanyakibi; bazoba umunyota munsi y’ibirenge vyanyu ku munsi nzoshinga niko Uhoraho Nyeningabo agize.
Yatubariye ati ibintu bigomba bize kuri bose n’ibi :
-Umwikomo kuko tugiye gucishwa mu bikomeye hamwe benshi bazicuza impamvu bakiriye agakiza bihakane na Yesu Kristo babitewe n’ibikomeye bazoba bariko bacishwamwo vyabananiye kwihangana;
-Ibiza bikomeye bisumba ibihari mubona ubu bigiye gushika ku buryo uwudafise ico yavuganye n’Imana wese azosubira inyuma bivuye k’umwiheburo;
-Ubwicanyi n’uburyarukanyi bukabije bugiye gukwira ahantu hose ku buryo amaso yose azobibona, uwufise umutima uhuha akazokwipfuza icatumye avuka;

  • Muzokwumva amaborogo atigeze abaho abantu babure iyo bata umutwe. Uwufise igicaniro avuganirako n’Imana we nyene niwe azohagarara muri ivyo bihe bibi.
  • Umuntu wese yomenya yuko ivyo ari ivyapfunditswe mu nama ya satani n’abadayomoni ariko yuko Uhoraho Imana nawe yakoresheje iyindi mw’ijuru kugira arwanire abiwe. Amen!
    Bagenzi mwese dusangiye urugendo ruja mw’ijuru, umuntu wese yihane yezwe kandi yuzure na mugenzi we. Abafise ivyo bapfa babiganire babiheze kugira ngo biyambure ishavu, inzigo, n’urwanko ntibizobabuze kubona ubgiza bg’Imana. Ufise ico upfa na mugenzawe muciranire bugufi mutunganye kugira ngo mubane amahoro. Umwami Yesu yamamare!