Umwungere Alphonse Niyonzima yahagaritswe mu bikorwa vy’ishengero rya Yesu Kristo Ihanga Ryera ry’Imana kubera ivyaha harimwo n’ubgibone.

ITANGAZO RY’ISHENGERO RYA YESU KRISTO IHANGA RYERA RY’IMANA RYO KUWA 04-02-2022 RIHAGARIKA MU MABANGA ABAHEMUKIYE IMANA, ISHENGERO N’ABARUNDI BOSE.

Hanga Ryera ry’Imana, namwe Barundi mwese muri mu gihugu n’abari mu mahanga, muramenyeshejwe yuko abo bakurikira bahagaritswe mu mabanga y’Ishengero rya Yesu Kristo – IHANGA RYERA RY’IMANA mu gihugu cacu c’Uburundi no mu mahanga. Barahawe impanuro n’umwanya ukwiriye wo kwisubirako mugabo bagamitse amazosi kubera basumiwe n’impwemu y’ubgibone, ubgiyorobetsi, ukubesha no gusambura umurimo w’Imana.
Iyi ngingo ifashwe n’inama y’abungere b’intama z’Imana kubera yuko bakoze ivyaha vyo gutangaza amabanga abantu babashikirije bariko barihana, kwigisha umugararizo mu kurwanya urutonde rw’Imana n’ibindi vyaha umwe wese yamenyeshejwe ku giti ciwe.
Kubera izo mvo, bahagaritswe mu mirimo yose y’ishengero rya Yesu Kristo IHANGA RYERA RY’IMANA ryemerewe gukorera mu gihugu cacu c’Uburundi n’ingingo y’Umushikiranganje Nomero 530/21689 yo kuwa 31/12/2019, rikaba rikorera no mu mahanga mu bindi bihugu.
Hahagaritswe aba bakurikira:

  1. Umwungere Alphose NIYONZIMA, (ari muri America)
  2. Umwungere Jonathan IRANKUNDA, (ari i Gitega)
  3. Umudiyakoni Beatrice AKIMANA, (ari i Gitega)
    Twisunze amajambo y’Imana ari muri [2 Abitesalonike 3:11-15] na [1Timoteyo 5:20-22], iy’ingingo isomewe abizera bose bo mw’Ishengero rya Yesu Kristo-IHANGA RYERA RY’IMANA, abari ku bicaniro vyose n’amashengero yose ari mu gihugu no mu mahanga. Umwami Yesu Kristo Yamamare!