Imburi ku butegetsi bg’ igihugu c’Uburundi: Imana iriyiziye mwihurire.

IMBURI N’UBUHANUZI KU BAGANZA MU GIHUGU C’UBURUNDI

Guhera ku mukuru w’igihugu, abashikiranganji, aba Bulamatari, abasitanteri, abakuru b’amazone, abakuru b’imitumba n’ama quartiers, aba nyumbakumi namwe mujejwe umutekano n’urwaruka; iyi mburi yururutse ivuye mw’ijuru mwese irabaraba.
Mwahawe gusoma YEREMIYA 7:9 na YESAYA 58:1-4. Uwudafise Bibiliya canke uwutazi gusoma yinginge uwumusomera.
Uhoraho Imana yavuze ati: « Mwirirwa murugara amashengero n’ibicaniro mukarondera urwitwazo rwo gufata ingingo zitoteza murenganye ubunywero n’ubutambiro, mugaheza mugakoresha ibikorane muvuga yuko mwashize Imana imbere.
Uhoraho arirahiye yuko mugiye kumubona bidatinze. »
Iyi mburi iraraba n’abashinzwe imigambge, amadini n’amashengero bashize agati mu ryinyo Ishengero ry’Imana rikaguma ryononekara babona. Uhoraho araje adatevye kwiyerekana kuko mwamukoze mu mbone y’ijisho.
Umwami Yesu yamamare !